RSS订阅|邮件订阅|登录 |注册
2017年第2期    烟酰胺磷酸核糖基转移酶促进肺血管重塑,是肺动脉高压的治疗靶点

Chen J, Sysol JR, Singla S, Zhao S, Yamamura A, Valdez-Jasso D, Abbasi T, Shioura KM, Sahni S, Reddy V, Sridhar A, Gao H, Torres J, Camp SM, Tang H, Ye SQ, Comhair S, Dweik R, Hassoun P, Yuan JX, Garcia JG, Machado RF.

点击量(539)下载量(0)
  • 注:所有内容请以纸质版为准。
  • 【摘要】  
  • 【正文快照】 烟酰胺磷酸核糖基转移酶促进肺血管重塑,是肺动脉高压的治疗靶点 中国高血压杂志, 2017,V32(2): 0-0 , 2017,V32(2): 0-0
  • 【分类号】37483
  • 【基金项目】